MISIJA

Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų ir būrelių veiklą, skatinti jų dalyvių meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, organizuoti pramoginius, edukacinius ir kt. renginius, valstybinių švenčių, kalendorinių švenčių ir kitų atmintinų datų minėjimus. Pritraukiant žymius respublikos atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti šiuolaikinių modernių bei naujų formų renginius. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, užtikrinti etninės kultūros prieinamumą per senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimą. Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, renovuoti ir aprūpinti kultūros centrą reikiama modernia technika ir informacinėmis technologijomis. Tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.

VIZIJA

RDKC – moderni, tenkinanti kultūrinius gyventojų poreikius, puoselėjanti tautines, etnines ir vietos tradicijas, profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, laisvalaikį, edukacinius užsiėmimus ir pramogas organizuojanti, meninio ir kultūrinio ugdymo įstaiga.

RDKC ilgalaikis tikslas yra skleisti profesionalų ir mėgėjų meną, tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, formuoti bendruomenės meninę ir kultūrinę savimonę bei skatinti jų saviraišką.