APIE MUS

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras – tai kultūros įstaiga, sukurta 2013 m. atlikus Vilniaus rajono kultūros centrų reorganizavimą. Pagrindinis kultūros centro uždavinys ir veiklos kryptis – mėgėjų meno kolektyvų veiklos puoselėjimas, naujų kolektyvų susikūrimo skatinimas, kuo platesnio spektro meno rūšių, visų pirma šokio, dailės, teatro, dainos bei muzikavimo įvairiais instrumentais įtvirtinimas, taip pat kultūros, sporto ir rekreacinių renginių organizavimas tiek Rudaminoje, tiek ir visuose kultūros centro skyriuose.

            Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro veiklos ir kompetencijos sritis apima pusę viso Vilniaus rajono (pietryčių dalis). Kultūros centras turi 14 skyrių: Avižieniuose,  Čekoniškėse, Grigaičiuose, Juodšiliuose, Kalveliuose, Lavoriškėse, Marijampolyje, Medininkuose, Mickūnuose, Savičiūnuose, Šumske, Vaidotuose, Zujūnuose ir Rukainiuose.

Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys RDKC veiklą yra centro nuostatai. RDKC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Vilniaus  rajono savivaldybės institucijų teisės aktais.

RDKC veiklą reglamentuoja nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai ir kiti dokumentai.

RDKC vadovauja direktorius, skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka. Visi darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui. RDKC veikia kultūros centro taryba, sudaryta iš kultūros centro ir bendruomenės narių. Kultūros ir meno taryba veikia nuo 2013 m. liepos mėn.

RDKC strateginio veiklos plano tikslai ir kryptys: „vienyti ir burti gyventojus į kultūros ir meno mėgėjų kolektyvus, sambūrius, draugijas, skatinant jų veiklą įvairiuose meno mėgėjų kūrybiniuose lygiuose ir amžiaus grupėse. Skatinti meninių žanrų įvairovę. Užtikrinti profesionalaus meno sklaidą, organizuoti pramoginius, edukacinius renginius, valstybinių bei kalendorinių švenčių ir kt. atmintinų datų minėjimus, ieškoti ir diegti šiuolaikinių modernių bei naujų formų renginius. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, užtikrinti etninės kultūros prieinamumą per senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimą, siekiant ugdyti tautinę savimonę.  Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis bei deramai reprezentuoti rajono kultūrą užsienyje ir sudaryti galimybę rajono gyventojams susipažinti su užsienio šalių meno mėgėjų ir profesionaliu menu. Skatinti kūrybinius mainus.”